Polityka Prywatności

Sprawdź naszą politykę prywatności zanim zaczniesz korzystać z The Affily

Niezależnie, czy korzystasz z konta testowego, czy wersji płatnej, musisz respektować poniższe zasady

Dbamy o prywatność Twoją, Twoich Partnerów oraz danych przekazywanych przez nich użytkowników sieci Internet.

Poniższa polityka prywatności pokazuje w jaki sposób to robimy.

 

Operator usługi ma prawo do częściowej lub całościowej zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Każdorazowo z co najmniej pięciodniowym okresem wyprzedzenia w trakcie którego masz czas na zapoznanie się z nowymi warunkami i możliwość ewentualnej rezygnacji z usługi. Zawsze masz dostęp do niniejszej polityki prywatności pod tym adresem.

 

Definicje

 

Organizator - Zamawiający usługę narzędzia The Affily

Partnerzy - Osoby fizyczne lub firmy działające na rzecz Organizatorów

 

Operator usługi

 

Usługa The Affily zarządzania jest przez firmę asper interactive agency z siedzibą w Warszawie (Polska) przy ulicy Jana Kazimierza 64a.

 

Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi drogą elektroniczną

 

Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Operator usługi informuje, że korzystanie z Usług świadczonych w ramach usługi związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.

 

Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” urządzenia użytkownika sieci przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By zminimalizować zagrożenia z tym związane, ważne jest, by Klient zaopatrzył urządzenia, które wykorzystuje łącząc się z siecią Internet, w oprogramowanie antywirusowe oraz chroniące przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (firewall) i stale je aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Operator usługi informuje, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym opisanych w Warunkach Użytkowania, wiążą się z działalnością osób trzecich, zmierzających do uzyskania nieuprawnionego dostępu 3 zarówno do systemu Operatora usługi, jak i Klienta między innymi w celu kradzieży danych. W związku z powyższym Operator usługi zwraca uwagę, by ustalone przez Klienta hasło, przy pomocy którego Klient loguje się do usługi nie było udostępniane osobom trzecim i nie było przechowywane w sposób, który osobom postronnym ułatwiałby dostęp do niego.

 

Dane osobowe

 

Wszelkie podane przez Ciebie informacje, w tym dane osobowe, gromadzone są w bazie Operatora usługi i wykorzystywane dla celów realizacji usługi oferowanej w niniejszym serwisie. Informacje powyższe oraz dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Operator usługi oświadcza, iż posiada niezbędne systemy i stosuje stosowne procedury zabezpieczeń chroniące przed nienależytym wykorzystaniem, udostępnieniem lub utratą tych danych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, jeżeli użytkownik chce korzystać z serwisu. Każdy użytkownik serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usuwania.

 

Dane osobowe Partnerów

 

Dane osobowe Partnerów zarządzane są w jednakowy sposób co dane Organizatorów. Niemniej jednak z racji dostępu do nich z poziomu panelu Organizatora staje się on współopowiedzialnym za ich przechwowywanie i wykorzystywanie. Przyjmuje się, że robi to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami poufności.

 

Zmiana danych

 

Zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usuwania. Możesz to robić z poziomu udostępnianego w ramach usługi panelu Organizatora. Możesz również napisać do nas w tej sprawie na Live Chat lub na support@theaffily.com.

 

 

Jeśli nie chcesz już korzystać z naszej usługi, możesz z niej zrezygnować w trybie natychmiastowym bez żadnych konsekwencji z poziomu udostępnianego panelu lub pisząc do nas w tej sprawie na Live Chat lub na support@theaffily.com.

 

Zabezpieczenia

 

Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymogami bezpieczeństwa i zasadami poufności. Wszystkie dane z Twojego komputera trafiają do serwisu z wykorzystaniem protokołu Secure Sockets Layer (SSL) i są automatycznie szyfrowane przy użyciu klucza szyfrującego. Twoje dane widoczne będą wyłącznie dla Ciebie, w Twoim koncie Organizatora, po zalogowaniu się do serwisu poprzez podanie adresu e-mail (loginu) oraz hasła.

 

Cookies w relacjach Operator - Partner - Przekazany Użytkownik Sieci Internet

 

W celu organizacji usługi zbieramy HTTP cookies. Zbieramy je w celu badań, rozwoju usługi, ale przede wszystkim aby śledzić za pomocą wewnętrznego systemu typu Tracking działającego w ramach platformy Operatora usługi użytkowników przekazywanych przez Partnerów poprzez kreacje reklamowe Organizatora do zdefiniowanych przez niego adresów URL. Tracking działa tylko i wyłącznie w celach statystycznych pomiędzy Organizatorem, a Partnerem, w tym w szczególności do naliczania prowizji i analiz. Pliki cookies przechowywane są na jednostkach przekazywanych użytkowników tak długo, jak zdefiniuje to Organizator w ramach jego niezależnego panelu.

 

Zbieranie danych do celów statystycznych

 

Operator usługi zbiera dane z wykorzystaniem funkcji "cookies", które serwer Operatora archiwizuje i analizuje. Zgromadzone dane pozwalają rozpoznać Cię przy ponownym otwarciu serwisu. Dane analizowane są również przez Operatora z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi systemowych takich jak Google analytics, Gemius SA. Mechanizm jest wykorzystywany przez Operatora w szczególności do celów statystycznych, aby dowiedzieć się jakie potrzeby mają Użytkownicy naszych serwisów. Funkcjonalność „cookies” nie wpływa na identyfikację i rozpoznanie zachowań konkretnego Użytkownika.

 

Czasowe zawieszenie usług

 

Operator zastrzega jednocześnie, iż możliwe jest czasowe każdorazowo planowane zawieszenie świadczenia usług w serwisie w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, o których Organizator każdorazowo jest informowany co najmniej trzy dni wcześniej. Operator zapewnia, iż prace te nie mają wpływu na stan realizacji usług, których kontynuacja będzie świadczona po zakończeniu prac konserwacyjnych.

 

Zmiana treści polityki prywatności

 

Operator zastrzega sobie możliwości zmiany treści niniejszej polityki prywatności. Każdorazowo informacja o przyszłych zmianach zostanie opublikowana co najmniej tydzień wcześniej na tej podstronie, na stronie głównej serwisu oraz powiadomimy Organizatorów osobnym monitem w ramach panelu Organizatora i wiadomością e-mail na adres wskazany w trakcie rejestracji. Wszystko po to, abyś był pewien sposobów w jaki dbamy o dane Twoje, Twoich partnerów oraz przekazywanych przez nich użytkowników. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany treści polityki prywatności w dowolnym momencie z zachowaniem okresu powiadomienia.