Warunki Użytkowania

Sprawdź nasz regulamin zanim zaczniesz korzystać z The Affily

Niezależnie, czy korzystasz z konta testowego, czy wersji płatnej, musisz respektować poniższe zasady

Zanim założysz konto musisz przeczytać i zaakceptować niniejsze Warunki Użytkowania.

Korzystając z naszych usług nawet w okresie testowym zgadzasz się ich przestrzegać.

 

Operator usługi ma prawo do częściowej lub całościowej zmiany niniejszych Warunków Użytkowania. Każdorazowo z co najmniej pięciodniowym okresem wyprzedzenia w trakcie którego masz czas na zapoznanie się z nowymi Warunkami i możliwość ewentualnej rezygnacji z usługi. Zawsze masz dostęp do niniejszych warunków pod tym adresem.

 

Operator usługi, opis usługi i postanowienia początkowe

 

The Affily to program typu „web-based” udostępniany w modelu SaaS (Software as a Service). Operatorem usługi jest asper interactive agency, ul. Jana Kazimierza 64a/366, 01-246 Warszawa. The Affily służy do samodzielnego organizowania działań w kanale marketingu afiliacyjnego (tzw. programy partnerskie). Jakiekolwiek działania podejmowane przez Ciebie, w tym szczególnie wobec osób trzecich (przede wszystkim wobec Twoich partnerów), podejmowane są na Twoje własne ryzyko. Akceptując niniejsze Warunki Użytkowania akceptujesz również ryzyko, że mimo wszelkich starań Operatora usługi o zapewnienie maksimum środków bezpieczeństwa, dane Twoje i Twoich partnerów mogą zostać odszyfrowane i przetransferowane przez internet (ataki, włamania).

 

Zasady udziału w korzystaniu z usług

 

Musisz podać swoje aktualne dane identyfikacyjne, kontaktowe i innego typu dane, które mogą być wymagane podczas procesu rejestracji i/lub w trakcie korzystania z usługi. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa dostępu do konta administracyjnego wobec osób niepowołanych (w tym w szczególności za zachowanie poufności danych dostępowych do konta).

 

W celu prawidłowego korzystania przez Klientów z usługi, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się w usłudze, niezbędne jest połączenie z siecią Internet, posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet, korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia o minimalnej rozdzielczości 1152x864px, dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies. W celu dokonania rejestracji w usłudze niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

 

Operator usługi zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu, w dowolnym czasie i bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi drogą elektroniczną

 

Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Operator usługi informuje, że korzystanie z Usług świadczonych w ramach usługi związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.

 

Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” urządzenia użytkownika sieci przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By zminimalizować zagrożenia z tym związane, ważne jest, by Klient zaopatrzył urządzenia, które wykorzystuje łącząc się z siecią Internet, w oprogramowanie antywirusowe oraz chroniące przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (firewall) i stale je aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Operator usługi informuje, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym opisanych w Warunkach Użytkowania, wiążą się z działalnością osób trzecich, zmierzających do uzyskania nieuprawnionego dostępu 3 zarówno do systemu Operatora usługi, jak i Klienta między innymi w celu kradzieży danych. W związku z powyższym Operator usługi zwraca uwagę, by ustalone przez Klienta hasło, przy pomocy którego Klient loguje się do usługi nie było udostępniane osobom trzecim i nie było przechowywane w sposób, który osobom postronnym ułatwiałby dostęp do niego.

 

Właściwe użytkowanie usługi

 

Akceptując niniejsze Warunki Użytkowania oświadczasz, że będziesz korzystał z usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego oraz zasad i regulacji dotyczących transmisji danych technicznych eksportowanych z kraju zamieszkania.

 

Nie możesz korzystać z usługi w celu propagowania, transmitowania lub w celu innego sposobu rozpowszechniania treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, napastliwych obscenicznych, pornograficznych lub zawierających wirusy.

 

Nie możesz korzystać z usługi w celu nieuczciwym, w tym w szczególności wobec swoich Partnerów. Nie możesz odsprzedawać, kopiować, powielać lub wykorzystywać żadnej części Serwisu bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora usługi (dopuszcza się formę elektroniczną).

 

Naruszenie któregokolwiek z powyższych postanowień może spowodować natychmiastowe rozwiązanie umowy i może narazić Cię na prawne konsekwencje.

 

Odpowiedzialność wobec osób trzecich

 

Operator usługi nie jest w jakikolwiek sposób odpowiedzialny wobec osób trzecich, w tym w szczególności wobec Twoich Partnerów. Akceptując niniejsze Warunki Użytkowania zgadzasz się, że zamierzasz swoje działania prowadzić w sposób transparentny i uczciwy wobec osób trzecich oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Warunki płatności, okres testowy, rezygnacja z usługi

 

Aby korzystać z usługi wymaga się ważnej karty kredytowej lub płatniczej i uiszczania regularnych miesięcznych opłat zgodnie z zaakceptowanymi warunkami (w tym w szczególności rodzaju pakietu konta i fakultatywnych funkcjonalności dostępnych za dodatkową opłatą).

 

Akceptujesz, że usługa The Affily podzielona jest na cztery rodzaje kont (Lite, Basic, Premium, Business), z czego każdy z wyjątkiem Business charakteryzują różne rodzaje ograniczeń w jego użytkowaniu (ilość wywołań systemu trackingowego platformy, ilość partnerów jacy mogą się zarejestrować w Twoim systemie w ujęciu miesięcznym, ilość kampanii jakie możesz założyć, ilość kreacji reklamowych, jakie możesz dodać w systemie oraz pomoc w integracji usługi z Twoim własnym systemem i usługa udostępnienia indywidualnego konsultanta).

 

Operator usługi udostępnia bez wyjątku każdemu nowemu użytkownikowi swoją platformę w wersji nieograniczonej pakietowo na 30 dni. Po tym okresie musisz wybrać rodzaj pakietu jaki Ci odpowiada i dbać o regularne opłaty. Jeśli po okresie testowym nie będziesz chciał korzystać z usługi, po prostu zaprzestań, żadne opłaty nie będą naliczane. Jeżeli będziesz chciał zrezygnować z usługi w trakcie jej trwania, możesz to zrobić z poziomu panelu udostępnianego w ramach platformy (Twoje konto > Usuń konto) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres support@theaffily.com.

 

Aby zapewnić ciągłość działania usługi musisz w swoim panelu (zakładka Twoje konto) zdefiniować dane swojej karty kredytowej lub płatniczej. Muszą one być tam zapisane przez cały okres w którym chcesz, aby narzędzie działało. Wówczas opłaty pobierane są ze zdefiniowanej karty automatycznie i cyklicznie co 30 dni od czasu początku okresu rozliczeniowego (zależne od daty rejestracji Twojego konta w usłudze).

 

Opłata za Twoje konto pobierana automatycznie i cyklicznie ma formę przedpłaconą (tzw. pre-paid). Oznacza to, że każdorazowo pobrany abonament zasila ważność konta na kolejne 30 dni licząc od dnia automatycznego pobrania opłaty.

 

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, podane przez Klienta w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez PayLane Sp. z o.o. jako instytucję płatniczą pośredniczącą w realizacji płatności.

 

Środki przeznaczone z góry na przedłużenie ważności konta są bezzwrotne. Nie dopuszcza się zwrotów ani refundacji w przypadku rezygnacji z usługi w trakcie opłaconego okresu lub w przypadku zmiany rodzaju pakietu na niższy.

 

Faktury VAT za opłacone usługi dostarczane są automatycznie maksymalnie w ciągu 10 minut od momentu zaksięgowania wpłaty przez Operatora usługi poprzez udostępniany w ramach platformy panel (Twoje konto > Faktury) lub poprzez wysyłkę na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji. Faktury VAT mogą być również wysyłane każdorazowo pocztą tradycyjną, na co musisz wyrazić wolę przesyłając wiadomość e-mail na adres support@theaffily.com.

 

Dane osobowe

 

Operator usługi przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które klient podał w trakcie rejestracji w usłudze oraz w trakcie korzystania z niej. Przetwarzane są one wyłącznie w celu świadczenia usługi oraz sporządzania faktur. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania poprawienia ich lub usunięcia.

 

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

Klient może wyrazić zgodę, która może być w każdej chwili cofnięta, na przetwarzanie przez Operatora usługi danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności dotyczących ofert specjalnych i promocji.

 

Zmiana opłat

 

Operator usługi zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usługi w dowolnym momencie bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez wypowiedzenia. W takim przypadku opłaty abonamentowe i dodatkowe wpłacone z góry zostaną zrefundowane w terminie maksymalnie 30 dni stosunkowo do pozostałego czasu korzystania z usługi.

 

Operator usługi zastrzega sobie prawo do zmiany opłat abonamentowych i dodatkowych. Każdorazowo zostaniesz o takiej zmianie poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej trzydziestodniowym na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji oraz poprzez powiadomienie w panelu udostępnianym w ramach usługi.

 

Prawa własności intelektualnej

 

Operator usługi potwierdza, że jest właścicielem wszystkich praw do usługi w tym bez ograniczeń do prawa własności intelektualnej, a prawa te chronione są przez polskie i międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Oświadczasz, że nie będziesz kopiował, powielał, zmieniał, modyfikował lub tworzył dzieł pochodnych do usługi.

 

Operator usługi ma prawo do używania Twojego logo, logo i innych materiałów promocyjnych powiązanych z tworzonymi przez Ciebie w ramach usługi kampaniami w tym w szczególności do używania ich we własnych działaniach promocyjnych i PR (w tym na stronie www.theaffily.com). Operator usługi ma prawo do analizy danych marketingowych powstałych w ramach Twojego korzystania z usługi (w tym w szczególności wyniki kampanii) i używania tych informacji we własnych działaniach promocyjnych i PR. Każdorazowo masz prawo wystąpić do Operatora usługi o wyłączenie Twoich danych i materiałów promocyjnych z działań promocyjnych Operatora usługi. Możesz to zrobić pisemnie lub przesyłając prośbę na adres info@theaffily.com.

 

Gwarancja i odpowiedzialność

 

Operator usługi nie gwarantuje, że usługi spełnią Twoje wymagania i/lub oczekiwania wobec nich. Nie gwarantuje również, że usługi będą świadczone nieprzerwanie lub w sposób wolny od błędów. Operator nie gwarantuje również, że zgłoszone błędy platformy zostaną naprawione. Operator nie gwarantuje, że obliczenia matematyczne dokonane przez usługę są prawdziwe. Akceptując niniejsze warunki użytkowania oświadczasz, że wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe szkody wyrządzone przez usługę lub jej Operatora. W tym szczególnie zgadzasz się, że Operator nie jest odpowiedzialny do wypłaty Tobie jakichkolwiek odszkodowań za utratę zysków, wartości firmy, utraty dobrego imienia i/lub wizerunku, wykorzystanie Twoich danych po ataku lub włamaniu na Twoje konto i/lub bazę danych lub w przypadku wyrządzenia jakichkolwiek innych strat materialnych i niematerialnych – nawet jeśli Operator usługi został w jakikolwiek sposób poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

 

Procedura reklamacyjna

 

Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora usługi support@theaffily.com lub pisemnie na adres Operatora usługi. Przedmiotem reklamacji może być tylko wykonanie usługi niezgodnie z przedstawionymi w serwisie www.theaffily.com warunkami lub niezgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania lub Polityki Prywatności.

 

Reklamacja nie jest zasadna, jeżeli powołuje się na okoliczność realizowania usługi na rzecz osoby innej niż Klienta z powodu pozyskania przez tą osobę kodów dostępu klienta na skutek przyczyn leżących po stronie klienta. Nie jest zasadna również, kiedy przyczyną jest nieprawidłowe działanie przeglądarki internetowej lub łącza telekomunikacyjnego klienta. Również w przypadku okoliczności związanych z działalnością podmiotów, za których działania Operator usługi nie ponosi odpowiedzialności.

 

Reklamacja powinna zawierać wskazanie klienta (oznaczenie danych adresowych) lub w przypadku reklamacji zgłaszanej drogą elektroniczną wskazanie adresu e-mail z którego zakładane było konto w usłudze oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 

Operator usługi zastrzega sobie termin 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego na odpowiedź.

 

W przypadku reklamacji przesłanej drogą elektroniczną, Operator usługi idziela odpowiedzi w formie wiadomości e-mail, chyba, że w reklamacji wyraźnie zastrzeżono, że odpowiedź ma zostać przesłana w formie pisemnej (wówczas konieczne jest wskazanie danych adresowych).

 

Postanowienia końcowe

 

W przypadku, gdyby treść niniejszych Warunków Użytkowania została przetłumaczona na języki inne niż język polski, wszelkie wątpliwości interpretacyjne bądź semantyczne będą rozstrzygane według reguł obowiązujących w języku polskim zaś za autentyczną i wiążącą uznana będzie tylko i wyłącznie wersja w języku polskim.

 

Warunki Użytkowania wchodzą w życie z dniem 15 października 2013 r.

 

Niniejsze Warunki Użytkowania dostępne są na stronie https://theaffily.com/pl/warunki_uzytkowania.html dla wszystkich potencjalnych Klientów. Operator usługi umożliwia pobranie Warunków Użytkowania i zapisanie go na własnym nośniku danych.